Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji

 STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W SOLCU KUJAWSKIM:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • §1

Ośrodek Sportu i Rekreacji utworzony jest na podstawie Uchwały Nr XXII/91/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10.11.1999 r.

 • § 2

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy Solec Kujawski.

 • § 3

Terenem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 • § 4

Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się w Solcu Kujawskim przy
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3.

 • § 5

Ośrodek Sportu i Rekreacji może używać skrótu „OSiR”.

 • § 6

Nadzór nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski.

 • § 7

Ośrodek Sportu i Rekreacji działa na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r., o kulturze fizycznej ( t.j. Dz. U. z 2007 roku,
  Nr 226, 1675 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku,
  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
 • Ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku,
  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 • § 8

Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI,

ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 3,

86-050 SOLEC KUJAWSKI,

woj. kujawsko-pomorskie,

NIP 554-23-42-952

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 • § 9

Podstawowym celem Ośrodka Sportu i Rekreacji jest krzewienie
i upowszechnienie oraz ochrona kultury fizycznej i turystyki.

 • § 10

Do podstawowych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji należą w szczególności:

– rozwój różnych dyscyplin sportowych,

– rozwój bazy sportowej i turystycznej,

– udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom
i osobom, w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i innym użytkownikom,

– upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację własnych imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych dla społeczności lokalnej,

– czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy,

– kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie,

– gromadzenie, upowszechnianie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona
i udostępnianie materialnych osiągnięć związanych z kulturą fizyczną i sportem,

– organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych i sportowych.

 • § 11

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje swoje zadania przede wszystkim przez:

– propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestnictwo w   realizacji programów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,

– współdziałanie z władzami samorządowymi oraz właściwymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku,

– zarządzanie obiektami, urządzeniami dbając o ich utrzymanie, modernizację
i rozbudowę,

– organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych imprez sportowych i turystycznych,

– prowadzenie działalności szkoleniowej i organizowanie różnorodnych form edukacji sportowej i turystycznej,

– sprawowanie opieki wychowawczej oraz zapewnienie wysokiego poziomu moralnego sportowców,

– prowadzenie gastronomii, kiosków i punktów handlowych we własnych obiektach,

– prowadzenie punktów sprzedaży sprzętu sportowego i turystycznego oraz pamiątek regionalnych.

 • § 12
 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji sprawuje funkcje w zakresie koordynowania
  i nadzorowania działalności placówek sportu i turystyki na terenie Gminy Solec Kujawski.
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracuje z zarejestrowanymi działającymi
  na terenie Solca Kujawskiego klubami sportowymi, stowarzyszeniami
  i związkami sportowymi oraz turystycznymi.
 • § 13

Ośrodek Sportu i Rekreacji za zasadach określonych w odrębnych przepisach:

– organizuje wystawy, odczyty,

– organizuje zawody sportowe i rekreacyjne, rajdy i olimpiady lokalne,

– realizuje imprezy zlecone,

– świadczy usługi gastronomiczne,

– prowadzi działalność gospodarczą,

– prowadzi inne formy działalności służące rozwojowi sportu i turystyki.

ROZDZIAŁ III

Władze Ośrodka Sportu i Rekreacji

 • § 14
 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi działalność w oparciu o samodzielne opracowane plany pracy i programy działania.
 2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem  Sportu i Rekreacji sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
 • § 15

Organem Ośrodek Sportu i Rekreacji jest Dyrektor.

DYREKTOR

 • § 16
 1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor, który zarządza i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Dyrektora OSiR zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski.
 3. Wyłonienie Dyrektora następuje w drodze konkursu zorganizowanego
  i przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.
 4. Szczegółową organizacją Ośrodka Sportu i Rekreacji określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Dyrektor Ośrodka pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych
  w nim osób.
 • § 17

Do kompetencji Dyrektora należy przede wszystkim:

– reprezentowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji na zewnątrz oraz działanie
w jego imieniu,

– realizowanie zaleceń organów samorządu gminnego,

– kierowanie całokształtem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji,

– zarządzanie majątkiem Ośrodka Sportu i Rekreacji,

– opracowanie planów rzeczowo-finansowych i działań Ośrodka Sportu
i Rekreacji ,

– konsultowanie bieżących zadań i przedsięwzięć finansowych,

– opracowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

 • § 18
 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi gospodarkę finansową i dokonuje rozliczenia z budżetem na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych,
  na zasadach określonych Ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz.148 z późn. zm.)
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji jest roczny plan rzeczowo-finansowy ustalony przez Dyrektora OSiR zatwierdzony przez Komisję Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
 3. Przychodami OSiR są wpływy z prowadzonej działalności tj. wpływy
  z odpłatnego świadczenia usług (m.in. usługi hotelarskie, usługi z korzystania
  z basenu), z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane
  od osób fizycznych i prawnych, darowizny, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym.
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada odrębny rachunek bankowych na którym gromadzone są środki pieniężne:

– otrzymane z UMiG Solec Kujawski na finansowanie wydatków budżetowych,

– środki z przychodów.

 1. Nadzór nad finansami OSiR sprawuje Dyrektor.
 2.  Wysokość stawek i cen za usługi świadczone przez OSiR w ramach prowadzonej działalności ustala Burmistrz Miasta i Gminy  Solec Kujawski w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Solcu Kujawskim w drodze Uchwały
 • § 19

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji jest finansowana ze środków przekazanych przez gminę.

 • § 20

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji wymagane jest współdziałanie Dyrektora oraz kontrasygnata głównego księgowego, względnie osób upoważnionych przez nich.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 • § 21
 1. Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nadaje organ założycielski.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 • § 22
 1. Połączenie, podział i likwidacja Ośrodka Sportu i Rekreacji następuje
  na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
 2. Uchwała o likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji określi sposób likwidacji i cel
  na jaki zostanie przeznaczony jego majątek.

Niniejszy Statut został nadany Uchwałą Nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>