RODO

 

Zarządzenie nr II/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych – Zarządzenie II 2019

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Ośrodka Rekreacji i Sportu w Solcu Kujawskim informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 / 387 20 15 e-mail: sekretariat[at]osir[dot]soleckujawski[dot]pl

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Łukasz Stamm, tel: 535 325 817, E-mail: iodo[at]soleckujawski[dot]pl

 

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:
 • wykonywać zadania statutowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim realizowane w interesie publicznym, w tym imprezy sportowe,
 • wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze,
 • prowadzić działania promocyjne, marketingowe,
 • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną oraz związane z nimi rozliczenia finansowe lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów promocyjnych i marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę przy wykonywaniu zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim lub organizacji imprez sportowych. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:
 • osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom, współorganizatorom imprez sportowych itp.

 

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

 

 1. Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: sekretariat[at]osir[dot]soleckujawski[dot]pl

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>